Documente necesare autorizare

Pentru a putea produce bere in Romania, firmele trebuie autorizare ca antrepozite fiscale. Procesul de autorizare si control este efectuat de catre Vama Romana, si poate fi un proces de durata. Mai jos va prezentam actele necesare obtinerii autortizatiei:

OPIS CU DOCUMENTE DE ANEXAT LA DOSAR – BERE/VIN PRODUCTIE

– Cerere privind acordarea autorizatiei de antrepozit fiscal (întocmită conform Anexei nr. 10/ HG 1/2016);

– Declarația privind media ponderată pentru produsele finite (întocmită conform Anexei nr. 11/ HG 1/2016);

– Specimenul de semnătura al administratorului societății – copie conformă certificată/bancă sau notar – facultativ pentru situația în care administratorul nu depune personal cererea;

– Declaratia pe propria raspundere a administratorului societatii privind indeplinirea conditiei impuse de art. 364, alin. (1), lit. e) / L 227/2015);

– Cazierele judiciare ale administratorilor societății (Cap. I, pct. 11 / CERERE);

– Cazierul judiciar al societății(Cap. I, pct. 11 / CERERE);

– Copiile actelor de identitate aparținând administratorilor societatii (Cap. I, pct. 11 / CERERE);

Certificatele de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberate de Administratiile Finantelor Publice, respectiv de Directiile de Impozite si Taxe Locale competente pentru antrepozitar sau pentru antrepozitul fiscal propus (Cap. I, pct. 12 / CERERE) – facultative – înregistrarea de datorii restante față de cele două bugete determina implicit executarea garanției respectiv blocarea conturilor societății situații care determină imposibilitatea desfășurării activității în calitate de antrepozitar autorizat;

– Cerificatele de cazier fiscal  eliberate pentru antrepozitar si/sau pentru antrepozitul fiscal propus, dupa caz – facultativ;

– Confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea de platitor de accize a antrepozitarului propus – copie (Cap. I, pct. 14 / CERERE) – facultative – condiție pentru autorizarea ca antrepozit fiscal;

– Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lânga Tribunalul Ilfov în baza Legii nr. 26/1990, din care să rezulte: capitalul social (10.000 lei / max. 5.000 hl/an), asociatii, administratorii, actionarii, obiectul de activitate / antrepozit = productie produse accizabile + comercializare cu ridicata a produselor accizabile (Cap. I, pct. 12 / CERERE);

– Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (CUI) – copie (Cap. I, pct. 1 -:- 6 / CERERE);

– Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA – copie (Cap. I, pct. 1 -:- 6 / CERERE);

– Actul constitutiv actualizat al societății împreuna cu dovada înregistrarii legale a punctului de lucru și a actualizării activităților desfășurate conform CAEN Rev. 2 (Cap. I, pct. 1 -:- 6 / CERERE);

– Planul de amplasare al antrepozitului fiscal care să permita explicitarea vecinătăților, imobilelor și utilajelor din dotarea unității de productie (Cap. II, pct. 6 / CERERE);

– Copiile licențelor, autorizațiilor sau avizelor privind desfășurarea activităților din antrepozitul fiscal propus (Cap. II, pct. 7 / CERERE);

Lista cu semifabricatele și produsele finite, înscrise în nomenclatorul de fabricație, ce urmează a se realiza în antrepozitul fiscal (pct.24, alin. (1), lit. b) / HG 1/2016);

– Lista produselor accizabile care urmează a fi achiziționate în regim suspensiv de accize în vederea utilizării ca materie prima în cadrul activității de producție de produse accizabile (pct.24, alin. (1), lit. b) / HG 1/2016);

– MANUALUL DE PROCEDURĂ care să aibă în conținut organigrama administrativă a antrepozitului, fluxurile operaționale, randamentul utilajelor și instalațiilor și alte date relevante pentru colectarea și determinarea accizelor aferente produselor care fac obiectul activității de producție (pct. 22, alin. (2), lit. e) / HG 1/2016);

– Documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra clădirilor și terenurilor destinate exclusiv pentru functionarea antrepozitului fiscal după cum urmează (pct. 22, alin. (3) / HG 1/2016):

pentru clădiri: extrasul de carte funciară însoțit de copia titlului de proprietate sau, după caz, a procesului-verbal verbal de recepție, atunci când acestea au fost construite în regie proprie sau copia actului care atestă dreptul de folosință sub orice formă legală (contract de administrare sau actele de proprietate a sediului unde locul este amplasat);

pentru terenuri: extrasul de carte funciară însoțit de copia titlului de proprietate sau copia actului care atestă dreptul de folosință sub orice forma legală;

– Declarația pe propria răspundere a proprietarului locației destinate pentru funcționarea antrepozitului cu privire la permisiunea de acces necondiționat a personalului cu atribuții de control în incinta antrepozitului fiscal (art. 367, alin. (1), lit. f) și g) / L 227/2015);

– Documente care atestă dreptul de proprietate al antrepozitarului asupra instalațiilor și echipamentelor care contribuie direct la producția de produse accizabile pentru care urmează să fie autorizat sau faptul că acestea fac obiectul unor contracte de leasing financiar în care antrepozitarul are calitatea de utilizator iar în contractul de leasing există opțiunea fermă de transfer a proprietății la finalizarea contractului (pct. 23, alin. (4) / HG 1/2016);

Documentul emis de autoritatea vamală centrală (D.G.V.) conținând încadrările tarifare ale produselor accizabile care fac obiectul activității de producție in antrepozitul fiscal (pct. 24, alin. (4) / HG 1/2016);

– Documentul emis de autoritatea vamală centrală (D.G.V.) conținând încadrările produselor accizabile care fac obiectul activității de producție iî antrepozitul fiscal în nomenclatorul codurilor de produse accizabile (pct. 24, alin. (4) / HG 1/2016);

– Documente care probează asigurarea securității produselor accizabile amplasate în antrepozit – Contracte de pază/monitorizare, Sisteme de supraveghere video și sisteme de alarmare electronică, Documente privind delimitarea strictă, accesul propriu și legătura cu exteriorul (art. 364, alin (1), lit. b) / L227/2015; pct. 30 alin. (1) / HG 1/2016; art. 367, alin. (1), lit. e) / L 227/2015);

– Declaratia pe propria raspundere a administratorului societatii cu privire la asumarea respectarii prevederilor art. 367, alin. (1), lit. g) – k) / L 227/2015;

– Documente care probează dotarea antrepozitului fiscal cu vase litrateBuletine de verificare metrologică împreuna cu Certificatele de calibrare aferente pentru rezervoarele metalice și/sau Buletine de măsurare pentru vase supraterane nemetalice – orice document care să certifice oficial volumul util al rezervoarelor utilizate în activitatea de producție (informații necesare pentru determinarea cu certitudine a capacității maxime de producție în scopul încadrării antrepozitului în ceea ce privește nivelul capitalului social și a nivelului garanției aferente autorizației necesar a fi constituite la autorizare – pct. 23, alin. (1) / HG 1/2016 respectiv art. 367, alin. (1), lit. a) și art. 348 / L 227/2015 și pct. 8 / HG 1/2016 – lit. c) pentru producția de bere mai mică de 5.000 hl/an = 9.476 lei);

– Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al antrepozitarului autorizat propus privind capacitatea maximă de producție în 24 de ore care va cuprinde informații referitoare la capacitatea de producție a tuturor instalațiilor și utilajelor deținute în antrepozitul fiscal propus, precum și informații cu privire la capacitatea tehnologică de producție respectiv cea care urmează a fi utilizată, volumul de producție la nivelul unui an și programul de funcționare stabilit de persoana care intenționează să fie antrepozitar autorizat (pct. 22, alin. (2), lit. g) și alin. (4) / HG 1/2016);

– Copia autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu, eliberată potrivit legislației în domeniu, sau dovada că au fost întreprinse demersurile în vederea obținerii acestora (pct. 22, alin. (2), lit. h) / HG 1/2016);

– Documente care atestă posesia evidențelor pe suport de hârtie și a sistemelor informatice soft și hard, necesare pentru ținerea evidenței cu privire la materiile prime, lucrările în derulare și produsele finite produse precum și a stocurilor din antrepozitul fiscal și pentru administrare, contabil și de securitate (art. 367, alin. (1), lit. d) și e) / L 227/2015);

– Documente care să ateste dotarea cu instrumentele necesare pentru înregistrarea productiei de bere rezultată la sfârșitul procesului tehnologic (aparatura adecvată de măsurare a capacității ambalajelor și a recipientelor de depozitare – butoaie, sticle sau în vasele de depozitare) precum și a cantității de bere exprimată în litri (pct. 38, alin. (1), lit. a) / HG 1/2016);

– Documente care să ateste dotarea cu instrumentele necesare pentru determinarea concentrației zaharometrice a berii, conform standardelor în vigoare privind determinarea concentrației exprimate în grade Plato a berii, elaborate de Asociația de Standardizare din România – necesare pentru eliberarea buletinelor de analize fizico-chimice, în acord cu specificația tehnică internă, elaborată pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment (pct. 38, alin. (1), lit. b) / HG 1/2016);

– Documente privind modul de constituire si cuantumul garantiei aferente autorizatiei: Copie extras de cont de la trezorerie împreuna cu scrisoarea de bonitate bancară, Declaratia garantului propus cu privire la intenția de a asigura garanția bancară pentru o sumă și perioadă de timp specificate, după caz (Cap. III / CERERE).

ETAPE:

 

  1. Depunerea dosarului la B.V. competent + verificare documentatie d.p.v. documentar;
  2. Verificarea la fața locului / B V. privind îndeplinirea condițiilor de autorizare;
  3. Întocmirea Referatului intermediar, după caz favorabil, în 2 ex. / B.V. / aprobare probe tehnologice;
  4. Obținerea încadrărilor tarifare și a încadrărilor în nomenclatorul codurilor de produse accizabile a produselor finite rezultate;
  5. Întocmirea referatului final (de oportunitate) / B.V. competent și înaintarea catre Comisie.